Inwestycje Family Office

LTM alokuje środki w 3 głównych klasach aktywów (płynne, nieruchomościowe i kapitałowe) realizując strategię długoterminowego systematycznego wzrostu przy akceptowalnym poziomie ryzyka biznesowego. Nowe projekty bądź obecne składniki majątku mogą być również otoczone przez nas nadzorem strategicznym (portfolio management), w zakresie przyjętej strategii oraz polityki inwestycyjnej.

Budowanie wartości majątku opiera się zarówno o elementy wzrosty wartości aktywów ale także poprzez wypłatę dywidendy. Inwestycje LTM są realizowane w formule family office. Oznacza to, że środki na inwestycje są gromadzone w formie klubowej, gdzie jeden z family office jest podmiotem wiodącym a pozostałe dołączają do inwestycji.

AKTYWA PŁYNNE

Utrzymywanie części aktywów w postaci środków płynnych stanowi rezerwuar bezpieczeństwa dla majątku i członków Rodziny.

Środki płynne oczekują także na projekty inwestycyjne z obszaru nieruchomości i aktywów kapitałowych. Ponieważ realokacja środków płynnych w pozostałe klasy aktywów nie jest dokładnie znana w czasie, należy nimi zarządzać aktywnie w zakresie przyjętej strategii family office.

Strategia inwestycyjna aktywów płynnych LTM:

 • Instrumenty finansowe: instrumenty płynnego rynku finansowego, niskiego i średniego poziomu ryzyka
 • Okres inwestycji: strategia minimum 2 lata z możliwością uzyskania gotówki do 10 dni
 • Cel inwestycyjny: zwrot na poziomie powyżej inflacji
 • Forma prawna: zdywersyfikowany portfel aktywów płynnych o określonych strategiach inwestycyjnych w instrumenty finansowe na różnych rynkach i w różnych geografiach
 • Wartość inwestycji: powyżej 2 mln zł

Inwestycje płynne w LTM są realizowane przy współpracy z renomowanymi zagranicznymi asset managerami, family office oraz krajowymi i zagranicznymi bankami zarządzającymi dedykowanymi funduszami.

AKTYWA NIERUCHOMOŚCIOWE

Nadwyżki aktywów płynnych ponad zabezpieczenie płynności i bezpieczeństwa family office są kierowane, celem dywersyfikacji, w obszar inwestycji nieruchomościowych.

Inwestycje nieruchomościowe charakteryzują się średnia stopą zwrotu i średnim ryzykiem inwestycyjnym. Są realizowane w strategii okresowej nastawionej na zwrot z inwestycji lub długoterminowej, gdzie celem jest uzyskiwanie systematycznego przepływu pieniężnego do family office.

Strategia inwestycyjna aktywów nieruchomościowych LTM:

 • Obszary inwestycyjne: mieszkaniowe, logistyczne, małe centra handlowe
 • Instrumenty finansowe: udziały w spółkach, dług dedykowany do spółek celowych
 • Okres inwestycji: 3-5 lat / długoterminowo
 • Cel inwestycyjny: 6-8% zwrotu w skali roku / systematyczny przepływ pieniężny
 • Współpraca kapitałowa: inwestorzy indywidualni oraz inne family office
 • Forma prawna: bezpośrednie uczestnictwo kapitałowe w spółkach celowych w projektach nieruchomościowych inwestycyjnych
 • Wartość projektów inwestycyjnych: od 50 do 150 mln zł

Inwestycje nieruchomościowe w LTM są przygotowywane i realizowane poprzez zespół zarządzający Real Estate działający w dedykowanym do tego obszaru inwestycji podmiocie Royal Sail Investment Group Sp z o.o.

AKTYWA KAPITAŁOWE

Klasa aktywów kapitałowych posiada najwięcej możliwości dywersyfikacji. Z uwagi na wieloletni okres inwestycji, inwestycje w tym obszarze są obarczone niską płynnością a więc także większym ryzykiem, jednakże równocześnie oczekiwana jest najwyższa stopa zwrotu.

Obszar realizowanych inwestycji kapitałowych w LTM jest dzielony na 2 podgrupy: direct investment (inwestycje bezpośrednie) oraz venture capital, private equity, private debt (inwestycje pośrednie/fund of funds investments) wobec których jest realizowana odrębna polityka inwestycyjna. Direct investment są realizowane indywidualnie lub we współpracy z innymi family office. Wobec inwestycji indywidualnych LTM realizuje długoterminową strategię portfolio management ukierunkowaną na zwrot dywidendowy.

Strategia inwestycyjna aktywów kapitałowych LTM:

 • Direct Investments
  • Obszary inwestycyjne: przemysł, innowacje w przemyśle, produkcja i dystrybucja żywności, ochrona zdrowia, finanse i inwestycje
  • Instrumenty finansowe: bezpośrednie inwestycje w akcje lub udziały w spółki oraz dług dedykowany do spółek,
  • Forma prawna: bezpośrednie uczestnictwo kapitałowe w spółkach
  • Współpraca kapitałowa: inne family office oraz menedżerowie operacyjni
  • Cel inwestycyjny: 15-20% – strategia wzrostu wartości / dywidenda (50% zysku netto) – strategia dywidendowa
  • Okres inwestycji: 4-6 lat – strategia wzrostu wartości / długoterminowy – strategia dywidendowa
  • Wartość inwestycji: 10-50 mln zł – strategia wzrostu wartości / 100-200 mln zł – strategia dywidendowa
 • Fund of Funds
  • Obszary inwestycyjne: fundusze inwestycyjne venture capital, private equity, private debt
  • Instrumenty finansowe: commitments w funduszach,
  • Forma prawna: bezpośrednie uczestnictwo kapitałowe w strukturach funduszy inwestycyjnych
  • Współpraca kapitałowa: podmioty zarządzające funduszami
  • Cel inwestycyjny: 25-30% – strategia wzrostu wartości
  • Okres inwestycji: 10 lat – strategia wzrostu wartości funduszu
  • Wartość inwestycji: zależnie od wymagań uczestnictwa funduszu

Inwestycje kapitałowe w LTM są przygotowywane i realizowane bezpośrednio przez zespół M&A wraz ze wsparciem Portfolio Management LTM.

RISK MANAGEMENT

Celem Family Office jest zrównoważone podnoszenie wartość majątku i zapewnienie jego bezpieczeństwo w długim okresie czasu. Aby realizować to zadanie niezbędne jest określenie polityki aktywów w różnych klasach oraz innych zasad związanych z dywersyfikacją inwestycji wewnątrz klasy aktywów.

Przyjęte zasady w LTM są realizowane przez zespołu zespół operacyjny, który poszukuje projekty oraz przygotowuje rekomendacje inwestycyjne. Decyzje o inwestycji ostatecznie podejmuje zespół ds. ryzyka, który w znaczącej mierze składa się z przedstawicieli beneficjentów family office, biorąc pod uwagę długoterminową strategię oraz analizując ryzyko.

Tak tworzony portfel inwestycyjny majątku family office jest poddawany systematycznej kwartalnej ocenie i stosownie modyfikowany w każdej z klas aktywów.